ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Υπεύθυνη Φροντίδα ® Η Υπεύθυνη Φροντίδα ® είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία της χημικής βιομηχανίας για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, στην οποία οι επιχειρήσεις συμμετέχουν εθελοντικά.

Ανεξάρτητα από τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν και σέβεται η χημική βιομηχανία, έχει αναπτύξει έναν κώδικα δεοντολογίας με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα Responsible Care ξεκίνησε στον Καναδά το 1985 και υιοθετήθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών το 1994. Ο ΣΕΧΒ είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC), που είναι ο υπεύθυνος εφαρμογής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο CEFIC είναι η φωνή 29.000 μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών χημικών προϊόντων στην Ευρώπη, που παρέχουν 1.3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής χημικών ουσιών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο υπεύθυνος φορέας είναι η Παγκόσμια Ένωση Χημικών Βιομηχανιών (ICCA) που εκπροσωπεί 60 χώρες, των οποίων οι χημικές βιομηχανίες στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της παγκόσμιας παραγωγής χημικών προϊόντων.

"The chemical industry is a key enabler for sustainability"

Responsible Care – American Chemistry Council

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές, τις βέλτιστες πρακτικές και τα συστήματα διαχείρισης, αυτή η ατομική και συλλογική πρωτοβουλία επιτρέπει στη χημική βιομηχανία να εδραιώσει τη φήμη της σε έναν κόσμο όπου οι χημικές ουσίες  θεωρούνται περισσότερο ως πιθανοί κίνδυνοι, παρά ως στοιχεία που συμβάλλουν στην ευημερία του καθενός. Κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί πηγή οφελών. Η Υπεύθυνη Φροντίδα ® παρέχει προστιθέμενη αξία.

ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η επιτυχία της Υπεύθυνης Φροντίδας ® βασίζεται στη συνεχή επικοινωνία και το διάλογο με το προσωπικό, τα μέλη, το κοινό και τους αρμόδιους φορείς: οι ενέργειες και οι διαδικασίες είναι πιο αποτελεσματικές όταν σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε συνεννόηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

Ποια είναι τα οφέλη της Υπεύθυνης Φροντίδας για τα ενδιαφερόμενα μέρη?

Οφέλη της Υπεύθυνης Φροντίδας

Η Υπεύθυνη Φροντίδα εξασφαλίζει ότι η χημική βιομηχανία πηγαίνει πέρα από τις κανονιστικές υποχρεώσεις της και προσφέρει στα μέλη της επιπρόσθετα οφέλη, που αφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης.

Οφέλη για τη Διοίκηση:

 • Υποστήριξη από τον κλάδο και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
 • Ενίσχυση εταιρικής εικόνας.
 • Καλλιέργεια θετικού εργασιακού κλίματος κι εσωτερικής επικοινωνίας.
 • Μείωση κόστους από την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
 • Μείωση κόστους για την αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Οφέλη για τους εργαζόμενους & συνεργάτες:

 • Ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
 • Εμπιστοσύνη ότι η εταιρεία ασκεί Υπεύθυνη Φροντίδα ως ένδειξη ηθικής.
 • Κατάλληλη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.
Οφέλη για τους τοπικούς κατοίκους:
 • Ασφάλεια του τοπικού περιβάλλοντος με ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης.
 • Εμπιστοσύνη στην επιχείρηση και την ασφαλή δραστηριότητά της.

Οφέλη για το ευρύ κοινό:

 • Χρήση ασφαλών προϊόντων.
 • Προστασία του περιβάλλοντος.
 • Εμπιστοσύνη του κοινού στη χημική βιομηχανία.

Επαναφορά

ΒΑΣΙΚΑ DOCUMENTS

Οι βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές σε παγκόσμιο επίπεδο περιγράφονται στο Global Charter, που δημοσιεύθηκε από το ICCA το 2006.


Κατεβάστε το Global Charter

Το 2010, ο CEFIC και οι Σύνδεσμοι των ευρωπαϊκών χωρών υιοθέτησαν το European Responsible Care Security Code, για να ενισχύσουν την Υπεύθυνη Φροντίδα στον ευρωπαϊκό χώρο.


Κατεβάστε το European Responsible Care ® Security Code

Το Responsible Care Official brochure είναι το επίσημο φυλλάδιο που εκδόθηκε το 2009 για το πρόγραμμα και περιέχει τις γενικές πληροφορίες της παγκόσμιας πρωτοβουλίας.


Κατεβάστε το Responsible Care official brochure (English version) (17 April 2009)

10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Ο ΣΕΧΒ, σύμφωνα με τις αρχές του παγκόσμιου προγράμματος Responsible Care, όρισε τις 10 κατευθυντήριες αρχές σε εθνικό επίπεδο.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Υπεύθυνης Φροντίδας ®, υπογράφεται από τη Γενική Διεύθυνση της κάθε εταιρείας και αφορά την κινητοποίηση ολόκληρου του προσωπικού προς αλλαγή συμπεριφοράς και βελτίωση επιδόσεων και την παράλληλη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΧΒ που συνυπογράφουν τη εθελοντική συμμετοχή τους στην Υπεύθυνη Φροντίδα ®, δεσμεύονται να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με συνεχή μέριμνα για τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος.


Κατεβάστε το αρχείο των κατευθυντήριων αρχών.

Συγκεκριμένα οφείλουν να:

 • εφαρμόζουν τις 10 κατευθυντήριες αρχές
 • απαντούν στις έρευνες που διεξάγει ο ΣΕΧΒ
 • συντάσσουν Ετήσιο Απολογισμό (Annual Reporting)
 • κάνουν χρήση του λογοτύπου

Επιπλέον ο ΣΕΧΒ έχει εκδώσει έξι Κώδικες για την υλοποίηση των Κατευθυντήριων Αρχών της Υπεύθυνης Φροντίδας, που αφορούν τους τομείς της Επικοινωνίας, της Διαχείρισης Αποβλήτων, της Διακίνησης χημικών προϊόντων, της Ασφάλειας διεργασιών, του Ελέγχου εκπομπής ρύπων και της Ασφάλειας & Υγιεινής των εργαζομένων.

Οι Κώδικες αυτοί έχουν συνταχθεί βάση της διεθνούς εμπειρίας και έχουν εγκριθεί από όλα τα μέλη που έχουν προσυπογράψει την Υπεύθυνη Φροντίδα.

O CEFIC έχει εκδώσει ένα σύνολο από υποστηρικτικά εργαλεία, κώδικες και κατευθυντήριες αρχές, ειδικά σχεδιασμένα για την εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συγκεκριμένα, μπορείτε να βρείτε υλικό σχετικά με:

Responsible Care® Product Safety Code

ΜΕΛΗ

Στόχος του ΣΕΧΒ είναι η παρακίνηση των μελών για όλο και πιο ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίηση γύρω από τις αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας. Για το λόγο αυτό προωθείται ο θεμιτός ανταγωνισμός ανάμεσα στα μέλη, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται μηχανισμοί και διαδικασίες ώστε να παρουσιάζεται και να αναγνωρίζεται η προσπάθεια και επίδοση του κάθε μέλους.

Η στρατηγική του ΣΕΧΒ βασίζεται στην αύξηση του αριθμού των ΕΝΕΡΓΩΝ μελών και τη δημιουργία μιας κοινότητας που θα αποτελεί τον πυρήνα της ελληνικής χημικής βιομηχανίας.

Ιδρυτικά μέλη που προσυπέγραψαν την Υπεύθυνη Φροντίδα το 1995

Τα μέλη που έχουν προσυπογράψει και εφαρμόζουν την Υπεύθυνη Φροντίδα

ΒΡΑΒΕΙΑ

European Responsible Care Awards 2014 open for entries!

Ο CEFIC ανακοίνωσε τα φετινά Ευρωπαϊκά βραβεία Responsible Care και καλεί τις επιχειρήσεις και τους Συνδέσμους να δηλώσουν συμμετοχή έως την 1η Ιουνίου 2014.

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Υπάρχουν 8 θεματικές ενότητες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και σε καθεμία από αυτές θα βραβευθούν οι 3 καλύτεροι.

8 Responsible Care Areas:

 • Communication (Επικοινωνία)
 • Distribution (Διανομή)
 • Energy Efficiency/SPiCE3 (Εξοικονόμηση Ενέργειας/SPiCE3)
 • Environment (Περιβάλλον)
 • Occupational Health (Υγεία)
 • Process Safety (Ασφάλεια Διεργασιών)
 • Security (Ασφάλεια εργαζομένων)
 • Product Stewardship (Διαχείριση Προϊόντος)

Δείτε περισσότερα σχετικά με τις 8 θεματικές ενότητες.

Κατεβάστε τη φόρμα συμπλήρωσης για συμμετοχή της επιχείρησής σας στα Ευρωπαϊκά βραβεία Responsible Care.

Η τελετή απονομής θα γίνει κατά τη διάρκεια του Global Chemical Industry European Convention, στις 17 Οκτωβρίου 2014, στο Παρίσι.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CEFIC.

Κάθε χρόνο από το 2005, ο CEFIC διοργανώνει τα Ευρωπαϊκά βραβεία του Responsible Care για να αναδείξει τις επιτυχίες του κλάδου της Χημικής Βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι δύο καθιερωμένες κατηγορίες βραβείων αφορούν τις Εταιρίες και τις Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η τρίτη κατηγορία αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Εθνικών Συνδέσμων. Η τέταρτη κατηγορία που εισήχθη το 2013, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το project του CEFIC SPICE3 για να αναδείξει τις πρωτοβουλίες Εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της απόδοσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία.

Επιπλέον κάθε χρόνο οι κριτές απονέμουν Ειδικούς Επαίνους σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν βέλτιστες πρακτικές.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & WORKSHOPS

Ο ΣΕΧΒ διοργανώνει σεμινάριαworkshops και ημερίδες με θέμα την Υπεύθυνη Φροντίδα, αλλά και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή Συνέδρια και Εκπαιδεύσεις.

Responsible Care Forum, 17-18/06/2014, Λονδίνο

Responsible Care Forum, 17-18/06/2014, Λονδίνο

Celebrate Responsible Care 25th anniversary in the UK

17-18 June 2014 - Responsible Care Forum meeting [London]
Formal invitation to follow.

Επαναφορά

Ημερίδα READ 18/12/2013, Αθήνα

Ημερίδα READ 18/12/2013, Αθήνα

Περιγραφή προγράμματος
Read

Επαναφορά

1st Joint RC/SPiCE3 Conference, 2-3/12/2013, Amsterdam

1st Joint RC/SPiCE3 Conference, 2-3/12/2013, Amsterdam

1st Joint RC/SPiCE3 Conference
Ο ΣΕΧΒ συμμετέχει στο 1st Joint RC/SPiCE3 Conference, 2-3 Δεκεμβρίου, Άμστερνταμ.

1st Joint RC/SPiCE3 Conference
On 2-3 December 2013, Renaissance Amsterdam Hotel

Download the PROGRAMME

Επαναφορά

Σεμινάριο για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, 10-31/01/2012, Αθήνα

Σεμινάριο για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, 10-31/01/2012, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΡΙΤΗ 10/1/2012 Π. ΜΠΡΑΪΜΙΩΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ TΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1/2012 Π.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-ΑΤΕΧ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/2012 Α.ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
 
ΤΡΙΤΗ 17/1/2012 Π.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 19/1/2012 Α.ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΥ REACH - CLP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1/2012 Π.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΔΑ
 
ΤΡΙΤΗ 24/1/2012 Π.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1/2012 Π.ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑTA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - CE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1/2012 Α.ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ CO2 -OIKOΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ
 
ΤΡΙΤΗ 31/1/2012 Α.ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την ενίσχυση των ΜΜΕ
       

:: Δείτε το βίντεο σχετικά με την Υπεύθυνη Φροντίδα.

 

Επαναφορά

Σεμινάριο GLOBAL PRODUCT STRATEGY, 04/10/2011, Αθήνα.

Σεμινάριο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, 04/07/2011, Αθήνα

EUROPEAN RESPONSIBLE CARE Conference, 20-22/10/2010, Ζυρίχη

EUROPEAN RESPONSIBLE CARE Conference, 20-22/10/2010, Ζυρίχη

Έγινε στην Ζυρίχη της Ελβετίας από τις 20 έως 22 Οκτωβρίου το Πανευρωπαϊκό συνέδριο Υπεύθυνης Φροντίδας της Χημικής βιομηχανίας του 2010 που οργανώθηκε από την CEFIC σε συνεργασία με τον σύνδεσμο χημικών βιομηχανιών της Ελβετίας.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 70 σύνεδροι. Οι σύνεδροι αντιπροσώπευαν τις κυριότερες Ευρωπαϊκές χημικές βιομηχανίες, τους συνδέσμους της χημικής βιομηχανίας των Ευρωπαϊκών χωρών καθώς επίσης και την ένωση χημικών βιομηχανιών των κρατών του Περσικού Κόλπου. Τον ΣΕΧΒ εκπροσώπησε ο κ. Γ. Θεμιστοκλέους.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν χωρισμένα σε δύο ενότητες.

Πρώτη ενότητα: Ασφάλεια χημικών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας

 1. Ασφάλεια χημικών σε βιοτεχνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 2. Κίνδυνοι χημικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 3. Προκατάληψη για δημόσιο κίνδυνο από χημικά και τρόποι διοίκησης του κινδύνου.
 4. Πολιτική βασισμένη στην επιστήμη ή λήψη αποφάσεων με επιστημονικό σκεπτικισμό;
 5. Διοίκηση έκθεσης σε χημικά ( η περίπτωση της φορμαλδεΰδης)
 6. Η άποψη του πελάτη για τα χημικά μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα
 7. Η ασφάλεια των χημικών, πόσο δεσμευμένη και αποφασισμένη είναι η χημική βιομηχανία(Παρουσίαση και συζήτηση)

Δεύτερη ενότητα: Κύρια θέματα Του προγράμματος της Υπεύθυνης Φροντίδας

 1. Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ασφάλεια κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 2. Η εφαρμογή του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας στις χώρες του Περσικού Κόλπου
 3. Υιοθέτηση της υπεύθυνης Φροντίδας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με όχημα το Πανευρωπαϊκό έργο PRISME 2.
 4. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων χημικών επιχειρήσεων
Στο τέλος του συνεδρίου ανακοινώθηκαν και τα βραβεία του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας για το 2010.
Involving SMEs in Responsible Care® The prisme2 Approach - Θεμιστοκλέους Γεώργιος

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Επαναφορά

EUROPEAN RESPONSIBLE CARE Conference, 22-24/10/2009, Πράγα

EUROPEAN RESPONSIBLE CARE Conference, 22-24/10/2009, Πράγα

Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Έγινε στην Πράγα της Τσεχίας από τις 22 εως 24 Οκτωβρίου το Πανευρωπαϊκό συνέδριο Υπεύθυνης Φροντίδας της Χημικής βιομηχανίας του 2009 που οργανώθηκε από την CEFIC σε συνεργασία με τον σύνδεσμο χημικών βιομηχανιών της Τσεχίας.
Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 75 σύνεδροι. Οι σύνεδροι αντιπροσώπευαν τις κυριότερες Ευρωπαϊκές χημικές βιομηχανίες, τους συνδέσμους της χημικής βιομηχανίας των Ευρωπαϊκών χωρών καθώς επίσης και την ένωση χημικών βιομηχανιών της Ρωσίας. Τον ΣΕΧΒ εκπροσώπησε ο Γ Θεμιστοκλέους.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν χωρισμένα σε δύο ενότητες.
Πρώτη ενότητα: Νανουλικά και νανοτεχνολογία

 • Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης του κινδύνου από υλικά νανοτεχνολογίας
 • Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια κατά την χρήση και διαχείριση νανουλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Παρουσίαση πραγματικών bπαραδειγμάτων από εταιρείες που ήδη ασχολούνται μα την παραγωγή και διαχείριση νανουλικών

Δεύτερη ενότητα: Υπεύθυνη Φροντίδα κατά την διακίνηση και αποθήκευση χημικών προϊόντων

 • Ελαχιστοποίηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 κατά την μεταφορά και διανομή χημικών προϊόντων
 • Κύριοι παράγοντες βιωσιμότητας κατά την μεταφορά χημικών προϊόντων
 • Υπεύθυνη Φροντίδα και βιωσιμότητα στην διανομή χημικών προϊόντων
 • Παρουσιάστηκαν πραγματικά παραδείγματα από εταιρείες για την διαδικασία καθαρισμού βυτίων που μεταφέρουν χημικά καθώς επίσης και πως μπορεί να εφαρμοστούν οι αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας από τους μεταφορείς χημικών προϊόντων.

Στο τέλος του συνεδρίου ανακοινώθηκαν και τα βραβεία του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας για το 2009.

Επαναφορά

Σεμινάριο για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 14/07/2009, Αθήνα

Σεμινάριο για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 14/07/2009, Αθήνα
Σεμινάριο για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 14/07/2009, Αθήνα

« ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ »

Παρουσίαση Mr. Lorenzo Munar, Project Manager, Working Environment Information Unit. Παρουσίαση κ. Α. ΒΙΓΛΑΤΖΗ, Υπεύθυνος Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγιεινής & Ασφάλειας, DRUCKFARBEN AE

Παρουσίαση Γ. Θεμιστοκλέους, Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Συντονιστής του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας του ΣΕΧΒ

Παρουσίαση κ. Α. ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ, Χημικός Μηχανικός, Dow Hellas

Επαναφορά

Ημερίδα ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΧΒ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ, 14/05/2009, Πειραιάς

Συμμετοχή του ΣΕΧΒ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Prisme2

Συμμετοχή του ΣΕΧΒ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Prisme2

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορά

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στόχος του ΣΕΧΒ είναι να αναπτυχθεί μία διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης, όπου τα μέλη θα μπορούν να αναρτούν καλές πρακτικές, στοιχεία προόδου, αλλά και  πιθανά προβλήματα και αστοχίες προς αποφυγήν σχετικά με θέματα Ασφάλειας, Υγιεινής και Περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζονται τα reportings που ζητάει ο ΣΕΧΒ, καθώς και νέα από το διεθνή χώρο.

Ο ΣΕΧΒ βρίσκεται σε διαδικασία επανασχεδιασμού της ιστοσελίδας του. Η διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης θα βρίσκεται σε λίγο καιρό σε λειτουργία.

Reportings Responsible Care Tools

Δείτε ακόμα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης

O CEFIC έχει εκδώσει έναν * Οδηγό Αυτοαξιολόγησης για να διευκολύνει τους αρμόδιους υπεύθυνους των χημικών επιχειρήσεων να αξιολογούν τις επιδόσεις στο Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια, στα πλαίσια της Υπεύθυνης Φροντίδας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Αυτοαξιολόγησης

* Κάθε τμήμα ξεκινά με μια βασική δήλωση που περιγράφει τον γενικό στόχο και ακολουθείται από μια σειρά ερωτήσεων οι οποίες επιτρέπουν στους υπεύθυνους της επιχείρησης να απαντήσουν σχετικά με το τι κάνουν και τι δεν κάνουν και πώς και γιατί μπορούν να τεκμηριώσουν τη θέση τους.

Αφού συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο της αυτοαξιολόγησης, στη συνέχεια βγαίνει το σκορ για κάθε τμήμα, αλλά και η συνολική βαθμολογία της εταιρείας για την εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας. Διαγράμματα βοηθούν στην οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Cefic Sutainability Report 2011-2012


Κατεβάστε το αρχείο

First-ever Cefic Sustainability Report 2012

'A desalination plant in Ghana' made possible by water treatment technology 'inge' (BASF/Abengoa)

Nanocyl-Lippens collaboration launched LioCyl: a marine coating free of heavy metals and biocides

Reportings

Δείτε τα επίσημα στοιχεία των KPIs που κατέθεσε ο ΣΕΧΒ στον CEFIC για τη χρονική περίοδο 2008-2011 Δείτε το επίσημο report του ICCA για τη χρονική περίοδο 2002-2012.

Responsible Care Tools for SMEs’

Επιλέξτε παρακάτω την κατηγορία που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε πρόσβαση σε ένα σύνολο από υποστηρικτικά εργαλεία, κώδικες και κατευθυντήριες αρχές, ειδικά σχεδιασμένα από τον CEFIC για την εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

 

GPS

LIFE


Αφίσα
Φυλλάδιο
Περιγραφή προγράμματος LIFE

ΝΕΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑGPS (Global Product Strategy)

Το πρόγραμμα GPS είναι η εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας ® στη Διαχείριση Προϊόντος (Product Stewardship). Αφορά την ενσωμάτωση της διάσταση της Υγείας, της Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, από τον αρχικό σχεδιασμό του μέχρι τη διαχείρισή του μετά τη χρήση. Καλύπτει ένα ευρύ πεδίο και περιλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας: παραγωγούς, μεταφορείς, διανομείς, πελάτες και γενικότερα, όλους όσους χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται ή  μετατρέπουν το προϊόν. Η ‘Διαχείριση Προϊόντος’ αποτελεί το αντικείμενο μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που ονομάζεται ‘Global Product Strategy’ (Ολοκληρωμένη Στρατηγική Προϊόντος).

Κατεβάστε τον Οδηγό του ICCA που αφορά το GPS Risk Assessment, ο οποίος περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα και απευθύνεται σε επιχειρήσεις με μικρή εμπειρία στο χώρο

Η Παγκόσμια Ένωση Χημικών Βιομηχανιών (ICCA) δημιούργησε το ‘GPS Chemical Portal’ με εύκολο format και ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες για την Ασφάλεια και την Υγιεινή.

Σε περίοδο ενός (1) χρόνου μετά την καταχώρηση ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/EC), οι εταιρίες – μέλη του ΣΕΧΒ κρίνεται απαραίτητο να υποβάλλουν "Safety Summary Reports" στα πλαίσια του εθελοντισμού, ώστε να πρωταγωνιστούν διεθνώς, καθώς ήδη έχουν υποβληθεί από τους leaders της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες: Global Product Strategy

Δείτε ακόμα

International Council of Chemical Associations, Progress Report 2012

SPICE3

Ο ΣΕΧΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ SPICE3

Το SPICE3 είναι ένα νέο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία και επικεντρώνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το project ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τα υπάρχοντα εργαλεία Ενεργειακής Απόδοσης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω μιας on-line πλατφόρμας, αλλά και της διοργάνωσης διαφόρων workshops. Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης από τις χημικές εταιρείες μπορούν να παίρνουν μέρος στα Ευρωπαϊκά Βραβεία της Υπεύθυνης Φροντίδας, με συμμετοχή σε ειδική κατηγορία.

Το SPICE3 συντονίζεται από το CEFIC και συγκεντρώνει 11 εθνικούς χημικούς συνδέσμους, που από κοινού αντιπροσωπεύουν περίπου τα τέσσερα πέμπτα των πωλήσεων της Ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας . Οι χώρες που εκπροσωπούνται είναι το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Σουηδία και η Ελλάδα. Άλλοι εταίροι του project είναι οι σύμβουλοι ενέργειας Challoch Energy, η ExtraMile online communications agency και η NL Agency , ένα τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών των Κάτω Χωρών.

Η Ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία έχει ένα ισχυρό ιστορικό γύρω από την ενεργειακή απόδοση για περισσότερο από 20 χρόνια , αλλά οι μικρές επιχειρήσεις συχνά δε διαθέτουν την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία για να ελέγχουν αποτελεσματικά τη χρήση της ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες της βιομηχανίας που έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη αυτού του κενού, όπως το πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης CARE+ του CEFIC, θα ενσωματωθούν στο project SPICE3.

Για περισσότερες πληροφορίες: SPICE3

Το έργο έχει επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη”, που συντονίζεται από τον “Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία” (EACI).

IEE Disclaimer

Τα Νέα μας
Παρουσίαση Life Read - Kick off meeting
Παρουσίαση Life Read στη Λάρισα
Παρουσίαση Life Read στη Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΧΒ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Μελών του ΣΕΧΒ με επιλεγμένους υποψήφιους Ευρωβουλευτές την Τετάρτη 30 Απριλίου στις 17:00 στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου.
European Responsible Care Awards 2014 open for entries!
Ο CEFIC ανακοίνωσε τα φετινά Ευρωπαϊκά βραβεία Responsible Care και καλεί τις επιχειρήσεις και τους Συνδέσμους να δηλώσουν συμμετοχή έως την 1η Ιουνίου 2014.
Ετήσια Έκθεση 2014 για την κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Ελλάδα

1st Joint RC/SPiCE3 Conference
on 2-3 December 2013, Renaissance Amsterdam Hotel
Helping businesses to access EU finance: Single portal now includes Structural Funds.
From today businesses around Europe will have easier access to much needed finance as the European Commission expands the single portal on EU finance, to include EU Structural Funds
Συμμετοχή του ΣΕΧΒ στο συνέδριο του ΤΕΕΕ "Περιβάλλον και ανάπτυξη".
Το συνέδριο διεξήχθη στις 12, 13 και 14/12 με ευρεία συμμετοχή του Τεχνικού Κόσμου.
Reach 2013: Καταχώριση ουσιών εφαρμογή της νομοθεσίας και έλεγχοι στην αγορά
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) με τη συνεργασία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΓΧΚ, του ΣΕΠΕ και της SUSTCHEM Engineering στις 5/11/2012 στο κτίριο του ΕΒΕΠ.
Δημοσιεύματα του Lackmarkt και Market Watch
Τα δημοσιεύματα φιλοξενούν τις απόψεις των κ. Πέτρου Κατσαμπούρη και Αρμόδιου Γιαννίδη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις χρωμάτων και την προοπτική εξόδου από τη κρίση.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΧΒ
Συνάντηση με Κινεζικό Επιμελητήριο.
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση του Προεδρείου του ΣΕΧΒ και...
Ημερίδα Βιοκλιματικό Σπίτι
Χαιρετισμός του κ. Π. Σκαρλάτου, Γενικού Δ/ντή ΣΕΧΒ,στην Ημερίδα “Βιοκλιματικό Σπίτι” στις 7/5/2011...

Newsletter
Εγγραφή στο Newsletter:

Ημερίδα που συνδιοργάνωσε ο Σ.Ε.Χ.Β. και το Γ.Χ.Κ.
Θέμα: Οι εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης χημικών – Ταξινόμηση & Επισήμανση χημικών (CPL) ADR 2009 REACH Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.

SIEFreach: for industry - by industry

Design and powered by: w82.media